sepolia logo

Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής, στη Διοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συμμετοχής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα-Μοναστηράκι” έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00
  Ημ/νια: 10/08/2022 15:04:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 62ΥΘΩ6Μ-1Δ1
 2. Θέμα: Έγκριση του κατεπείγοντος, για λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής, στη Διοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συμμετοχής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα-Μοναστηράκι” έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 § 5 του Ν. 3852/2010
  Ημ/νια: 10/08/2022 14:56:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 62Θ1Ω6Μ-ΔΙΡ
 3. Θέμα: Εγκριση της έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2022 του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.993/2022 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
  Ημ/νια: 27/07/2022 14:48:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΒ4ΤΩ6Μ-ΝΩΩ
 4. Θέμα: Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης με θέμα “Πρόταση πραγματοποίησης αναστροφής επί της Λεωφ. Αμαλίας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Πλάκας στα πλαίσια της πεζοδρόμησης της Λεωφ. Βασ. Όλγας”, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 197/2022 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  Ημ/νια: 26/07/2022 11:28:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΩΨΓΩ6Μ-ΗΝΩ
 5. Θέμα: Έγκριση του Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 3/2022 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής
  Ημ/νια: 25/07/2022 13:39:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΟΥ1Ω6Μ-83Γ
 6. Θέμα: Έγκριση της τροποποίησης του Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό υλοποίησης
  Ημ/νια: 25/07/2022 13:33:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 94Ν1Ω6Μ-ΟΓΝ
 7. Θέμα: Έγκριση Α. Της παράτασης/ανανέωσης, αφενός του έργου της αξιολόγησης του Δήμου Αθηναίων και αφετέρου - εφόσον κατά την αξιολόγηση προκύψει γεγονός μεταβολής βαθμολόγησης – της άδειας έκδοσης πιστοποιητικού φερεγγυότητας και πιστοληπτικής διαβάθμισης του Δήμου Αθηναίων από το διεθνή οίκο Moody’s Investors Services Ltd, για την περίοδο από 01/09/2022 έως 31/08/2023, με ετήσια αμοιβή ύψους 31.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% και Β. Της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή των σχετικών συνημμένων και λοιπών εγγράφων, που θα κριθούν απαραίτητα
  Ημ/νια: 25/07/2022 13:26:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΡΝ4Ω6Μ-ΧΘΝ
 8. Θέμα: Έγκριση της παράτασης υλοποίησης της με Α.Π. ΔΑ 183061/16-07-2018 και Αρ. Πρωτ. ΔΑΕΜ 6864/20-07-2018 Σύμβασης Παραχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας κατ’ άρθρο 16 παρ.1 Ν.4413/2016 με τίτλο: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΣΤΑΘΜΟΥ» κατά έξι (6) μήνες ή έως ότου ολοκληρωθεί η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της νέας Σύμβασης Παραχώρησης, αν αυτό επισυμβεί νωρίτερα από τους έξι (6) μήνες, άνευ τροποποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
  Ημ/νια: 22/07/2022 10:33:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΘΥΨΩ6Μ-ΙΡ4
 9. Θέμα: Έγκριση για α) την ανάκληση της με αριθμ. 113/2022 Α.Δ.Σ. με την οποία ενεκρίθη η δωρεάν παραχώρηση χρήσης του με αριθ. 3 διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, κληροδοτήματος Μιχαήλ Νομικού, που βρίσκεται στην οδό Βηλαρά 1 στην Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια το οποίο έχει επιφάνεια 78,57 τ.μ. , στην Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την Επωνυμία «Βορυσθένης, - Ukraine Business Hub» και δ.τ. «Βορυσθένης», β) τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του με αριθ. 3 διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, κληροδοτήματος Μιχαήλ Νομικού, που βρίσκεται στην οδό Βηλαρά 1 στην Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου στην Ομόνοια το οποίο έχει επιφάνεια 78,57 τ.μ., στον σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι», γ) τη διάρκεια παραχώρησης και δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως παραχώρησης.
  Ημ/νια: 22/07/2022 10:25:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΣΧΩ6Μ-Υ99
 10. Θέμα: Έγκριση για τη διαγραφή ποσού 1.270,00€ της κας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΛΙΓΑΔΗ, λόγω κοινωνικών κριτηρίων
  Ημ/νια: 22/07/2022 10:21:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΛΧΗΩ6Μ-ΝΝΟ
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.