sepolia logo

Οικονομική Επιτροπή

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.964.984,00€ που αφορά στο έργο «SUB2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ / ΕΛΑΙΩΝΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ», (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164409) όπως περιγράφεται στη με Α.Π. 108503/ΕΞ 2022/28.07.2022 (ΑΔΑ:94ΘΣΗ-4ΤΤ) απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του ανωτέρω έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  Ημ/νια: 18/08/2022 09:19:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 69ΡΞΩ6Μ-Κ3Κ
 2. Θέμα: «Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 55.909.048,00€ που αφορά στο έργο «SUB2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ / ΕΛΑΙΩΝΑ - ΈΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΧΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ», (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164157) όπως περιγράφεται στη με Α.Π.08500/ΕΞ 2022/28-7-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΨ4Η-ΟΗΘ) απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του ανωτέρω έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
  Ημ/νια: 18/08/2022 09:00:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 60Φ4Ω6Μ-ΖΚΥ
 3. Θέμα: «Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 40.840.495,00€ που αφορά στο έργο «SUB2. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ / ΕΛΑΙΩΝΑ - ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ», (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5163916) όπως περιγράφεται στη με Α.Π.108498/ΕΞ2022/28-7-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ36Η-ΗΤΛ) απόφαση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών περί ένταξης του ανωτέρω έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
  Ημ/νια: 18/08/2022 08:56:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 63Θ7Ω6Μ-4ΘΤ
 4. Θέμα: Έγκριση της παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 7/2Α οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, αξίας 30.949,75€, στην κ. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ – ΜΟΣΧΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.
  Ημ/νια: 16/08/2022 11:24:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ν3ΣΩ6Μ-ΡΔΘ
 5. Θέμα: Έγκριση της διαγραφής συνολικού ποσού 129,44€ πλέον προσαυξήσεων, που αφορά σε δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού αγωγού και σύνδεσης ακινήτου επί της οδού ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 9 και ΜΑΝΙΤΑΚΗ 22, σε βάρος του κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΟΥ, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
  Ημ/νια: 14/08/2022 09:49:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΠΗΓΩ6Μ-4ΜΔ
 6. Θέμα: Ανάκληση της με αριθμό 950/11.07.2022 (ΑΔΑ:69ΣΨΩ6Μ-22Ε) πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία έγινε αποδεκτή η δωρεά 400 κουτιών απολυμαντικού υγρού που το καθένα περιέχει 12 τεμάχια Dettol Liquid 250 ml, ενδεικτικού κόστους 24.000,00€, από την εταιρεία «RECKITT DETTOL», για τις ανάγκες απολύμανσης των κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, λόγω αδυναμίας παράδοσης των προϊόντων από την εταιρεία, σύμφωνα με την από 25.07.2022 επιστολή της.
  Ημ/νια: 14/08/2022 09:22:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΖΓΗΩ6Μ-2ΓΣ
 7. Θέμα: Έγκριση του Ισολογισμού έτους 2021, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως έτους 2021 και της έκθεσης πεπραγμένων της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ», σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ», που περιέχονται στο με αρ. πρωτ. 984/27.07.2022 (ΑΔΑ:6ΡΦΡΟΡΔ3-Χ1Ε) Πρακτικό της 222ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ» την 27.07.2022.
  Ημ/νια: 14/08/2022 08:55:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67ΗΘΩ6Μ-ΜΨΤ
 8. Θέμα: Έγκριση: α) της τροποποίησης άρθρων του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της από 31.01.2022 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, της εταιρείας «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), όπως εγκρίθηκε με τη με αριθμό 1833/13.12.2021 (ΑΔΑ:6ΝΥ5Ω6Μ-ΩΒΒ) πράξη Οικονομικής Επιτροπής και β) του σχεδίου του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος ΠΡΟΣΟΨΗ με τις τροποποιήσεις, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης.
  Ημ/νια: 12/08/2022 12:33:19
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΟΩΟΩ6Μ-0Θ9
 9. Θέμα: Έγκριση του από 04.08.2022 5ου Πρακτικού Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 312.932,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά: α) στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και στην κατακύρωση του αποτελέσματος για την ΟΜΑΔΑ 2: Προστασία Αναπνοής (μάσκες μιας χρήσης ιατρικού τύπου) και β) στη ματαίωση της διαδικασίας για τις Ομάδες 4, 6 και 7.
  Ημ/νια: 12/08/2022 12:05:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΕΖΜΩ6Μ-ΨΕΡ
 10. Θέμα: «Έγκριση της ήδη ασκηθείσας αίτησης με ΓΑΚ 6034/2022 και ΕΑΚ 773/2022 - αίτηση του άρθρου του Ν. 2882/2001 – για απευθείας προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης κατά της ετειρείας με την επωνυμία «Β. ΧΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 20.09.2022 ενώπιον του 1ου Τριμελούς Τμήματος του Εφετείου Αθηνών για το ακίνητο που βρίσκεται στον Ελαιώνα, εντός Ο.Τ. με αριθμό 48 και φέρει κτηματολογικό αριθμό 010736 με την οποία ζητάμε να καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως επιφανείας 1.315,91 τ.μ., στο ποσό των 460.000,00€ άλλως στο ποσό των 349,50 €/τ.μ. και η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα νομίμως υφιστάμενα επικείμενα κτίσματα στο ποσό των 126,00 €/τ.μ.»
  Ημ/νια: 12/08/2022 09:21:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ94ΡΩ6Μ-ΤΑ2
Πολιτική διαχείρισης cookies

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies τα οποία ανιχνεύουν την δραστηριότητά σας. Αυτό γίνεται για την συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία σκοπεύουν στην βελτίωση της λειτουργίας του. Επίσης και η Google χρησιμοποιεί ορισμένα cookies για διαφημιστικούς ή άλλους λόγους.